Info pacienti

Drepturi si obligatii

 Drepturile pacientilor

 Obligatiile pacientilor

A. Drepturile asiguratilor
Asiguratii au dreptul, de la data dobandirii calitatii de asigurat, la pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire ori de la data accidentului si pana la vindecare.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile legii si ale contractului-cadru;
b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile legale in vigoare, suportand cheltuielile de transport, daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale , medicamente , materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
e) sa efectueze controale profilactice , in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
k) sa beneficieze de dispozitive medicale in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n) sa fie informati asupra riscurilor si beneficiilor in cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

B. Obligatiile asiguratilor
a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite coplata si contributia personala in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
h) sa achite contributia datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in cota si asupra veniturilor prevazute de Legea nr. 95/2006 si de normele legale in materie (Se va completa pentru fiecare categorie de venituri.);
i) sa depuna lunar, trimestrial sau anual, dupa caz, declaratia de venituri;
j) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat;
k) sa accepte controlul casei de asigurari de sanatate cu privire la modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
l) sa respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de baza, in baza listelor de asteptare, dupa caz;
m) sa se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai dupa ce a consultat medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor care permit prezentarea direct la m

C. Drepturile casei de asigurari de sanatate
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele drepturi:
a) sa verifice respectarea obligatiilor de plata a contributiei;
b) sa calculeze majorarile de intarziere in cazul neplatii contributiei in conditiile legii;
c) sa verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
d) sa verifice prescrierea medicamentelor si recomandarea investigatiilor paraclinice;
e) sa verifice modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate.

D. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa informeze asiguratii asupra drepturilor acestora;
b) sa asigure confidentialitatea datelor in conditiile prezentului contract;
c) sa verifice prescrierea si eliberarea medicamentelor in conformitate cu reglementarile in vigoare;
d) sa asigure calitatea serviciilor medicale din pachetul de baza, in conditiile legii.